KAM - Zatezna kamata

Oznaka usluge КАМ
Naziv usluge Zatezna kamata
Opis i način obračuna

Za neblagovremeno plaćene troškove iz prethodnih meseci, zaračunava se zakonska zatezna kamata prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Korisnik uplate Korisnici uplata (preduzeća i drugi davaoci usluga) na čijim stavkama je nastalo kašnjenje uplate.