Poslovni profil

Poslovno ime pod kojim posluje Javno Preduzeće je:
 
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE  „INFORMATIKA“ ZA POSLOVE IZ OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA, INFORMATIKE I NAPLATE KOMUNALNO-STAMBENIH PROIZVODA I USLUGA, NOVI SAD.
 
OSNIVAČKI AKT PREDUZEĆA: Odluka o usklađivanju odluke o organizovanju Javnog preduzeća „Informatika“ Novi Sad („Sl. List Grada Novog Sada“, br.47/2016).
 
Pretežna delatnost Javnog preduzeća je –KABLOVSKE TELEKOMUNIKACIJE (61.10)
 
U skladu sa navedenim oblastima delatnosti identifikovane su sledeće grupe korisnika proizvoda i usluga JKP „Informatika“ Novi Sad:
 
građani, korisnici komunalno-stambenih usluga,
javna i javno-komunalna preduzeća,
gradska uprava,
drugi kupci hardverskih i softverskih proizvoda,
društvena zajednica.
Zadovoljenje zahteva korisnika, JKP „Informatika“ Novi Sad  ostvaruje održavanjem i razvojem jedinstvenog informacionog sistema, kao osnove za zadovoljavanje potreba građana i efikasno upravljanje i ostvarivanja funkcija Grada, kao i aktivnom ulogom u promociji informacionih tehnologija u okruženju.
 
U tom smislu, permanentno se identifikuju novi i sagledavaju potencijalni zahtevi korisnika (građana, gradskih struktura i drugih poslovnih partnera), kao što se, paralelno s tim, efikasno uspostavlja adekvatna organizaciono i tehničko-tehnološka podloga za brzo reagovanje i proaktivno delovanje na promene okruženja, uz potenciranje permanentne, tesne saradnje sa svim učesnicima u jedinstvenom informacionom sistemu.