DER - Deratizacija i dezinsekcija

Oznaka usluge DER
Naziv usluge Deratizacija - dezinsekcija
Opis i način obračuna

Površina prostora množi se sa jediničnom cenom. Ova stavka se ne obračunava za naseljena mesta Čenej, Kisač i Stepanovićevo.

Korisnik uplate Ciklonizacija A.D. Novi Sad
Cena
- stambena namena 0,4294 din/ m²
 
- poslovna namena 1,5030 din/ m²
 
 
Cena servisa Sremski Karlovci:
stambena namena  0,4294 din/ m²
poslovna namena  1,503 din/ m²