x

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА НОВОГ САДА

Регистар инвеститора за територију Града Новог Сада води се у оквиру Градске управе за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада.

Регистар инвеститора води се у складу с одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр. и 64/10 – Одлука УС, 24/11 и 121/12) и Правилника о условима, начину вођења и приступа, као и о садржини регистра инвеститора ("Сл. гласник РС“, бр. 55/10) и садржи податке о инвеститорима, физичким и правним лицима, како у аналогном облику тако и у електронском облику - на сајту Града Новог Сада (www.novisad.rs).

Регистар инвеститора омогућава свим заинтересованим лицима да изврше увид у податке који су достављени лицу овлашћеном за вођење Регистра инвеститора од стране надлежних државних органа предвиђених Правилником о условима, начину вођења и приступа, као и о садржини регистра инвеститора ("Сл. гласник РС“, број 55/10).

Регистар инвеститора садржи све битне информације о грађевинским дозволама које су издате од 11.09.2009. године до сада, као и следеће податке:

  • име и презиме, адресу - када је инвеститор физичко лице; пословно име, седиште, као и име и презиме овлашћеног лица - када је инвеститор правно лице;
  • датум правоснажности грађевинске дозволе;
  • пријаву радова, датум почетка и завршетка грађења;
  • податке о уложеним правним средствима;
  • податке о извршеном инспекцијском надзору (урбанистичком, грађевинском, надзору инспекције рада, еколошком, комуналном и другим врстама надзора) у току грађења објекта, уз навођење донетих аката;
  • податке о судским и другим споровима и поступцима пред судским и другим органима (који се достављају лицу овлашћеном за вођење Регистра инвеститора);
  • податке о вођењу кривичног поступка против инвеститора.

Свако заинтересовано лице може Регистру инвеститора, односно лицу овлашћеном за вођење Регистра инвеститора, у одговарајућој форми (оверене фотокопије тужби, кривичне пријаве, пресуде и сл) доставити податке о вођењу кривичног поступка против инвеститора.

Решењем Градоначелника Града Новог Сада број II-020-2/2012-2304 од 14.11.2012. године, објављеним у „Службеном листу Града Новог Сада“ број 49/12, за вођење Регистра инвеститора на територији Града Новог Сада одређен је Ђорђе Писаров, в.д. заменика начелника Градске управе за урбанизам и стамбене послове.

Телефон: 021/522-953 i 452-133

Сви подаци садржани у Регистру инвеститора могу се добити сваког радног дана од 8.00 до 15.00 часова у просторијама Градске управе за урбанизам и стамбене послове (Радничка улица бр. 2, приземље, соба број 10).

Упутство