Систем квалитета

ЈКП „Информатика“ Нови Сад је имплементирало и сертификовало свој пословни систем према захтевима међународних стандарда ISO 9001:2015 и  ISО / IEC 27001: 2013.

Концепт обезбеђења квалитета као ефикасног средства за успешно руковођење предузећем и постизање значајних циљева пословања, описан је међународним стандардом ISO 9001:2015, за који је ЈКП "ИНФОРМАТИКА" Нови Сад имплементирало и сертификовало свој пословни систем према захтевима међународних стандарда систем управља квалитетом ИСО 9001 од 2001 године и систем управља безбедношћу информација ISO/IEC 27001 од 2008 године, а позитивни извештај сертификованих тела након спроведених провера потврђују трајање у свету успешних и жељу за сталним напредовањем. 

Квалитет се у ЈКП "Информатика" Нови Сад испољава преко:

  • задовољења потреба и захтева корисника у подручју услуга обједињене обраде и наплате комунално стамбених услуга
  • пројектовања, изградње, одржавања и пружања сервиса у области телекомуникационих система
  • сталног праћења и примене достигнућа из области информационих технологија
  • задовољења потреба и захтева корисника из области осталих услуга  предузећа

 

Савремена пословна пракса показује да је опстанак организација у директној вези са њеном способности да заштити своје информационе вредности.

Стандард ISO/IEC 27001:2013 даје хармонизовани приступ управљању ризицима којим су изложене информационе вредности у организацији кроз развој, имплементацију и одржавање менаџмент система за безбедност информација.

Добијање сертификата 2009.године од овлашћеног сертификационог тела, један је од доказа да је ЈКП ''Информатика'' Нови Сад задовољила квалитет система управљања безбедношћу информација са циљем да осигура поверљивост, интегритет и расположивост комплетне информационе имовине предузећа у области телекомуникационих услуга, информационих технологија и услуга из области јавне делатности. До сада остварени резултати мотивишу да се настави са даљим унапређењем свих пословних процеса, што додатно потврђују позитивни извештаји сертификационих тела након спроведених провера.

Модел процесног приступа и управљања кроз остварене резултате примене система менаџмента стимулише исправно и ефикасно коришћење свих ресурса ЈКП ''Информатика''Нови Сад.

Право и обавеза сваког запосленог у ЈКП „Информатика” Нови Сад је да учествује у унапређењу квалитета  и активном залагању за развој културе квалитета и имиџа Предузећа у складу са Политиком  квалитета.

ЈКП "Информатика" Нови Сад је унапређење квалитета ставила у први план своје пословне политике, потврђујући чињеницу да је квалитет данас главни елемент конкурентности и најважнији тржишни фактор.