ZHROMAŽDENIE BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Fungovanie a pôsobnosť zhromaždenia bytového družstva upravuje zákon o bývaní a údržbe bytových domov a Vyhláške o údržbe bytových domov.

  • Zákon o bývaní a údržbe bytových domov (vestník Službeni glasnik RS č. 104/2016) nadobudol účinnosť 1. 1. 2017. V súlade s článkom 16 zákona bytové družstvo tvoria všetci majitelia osobitných častí bytového alebo obytno-obchodného domu. Bytové družstvo má postavenie právnickej osoby, ktoré nadobúda okamihom, keď sa aspoň dve osoby stanú vlastníkmi dvoch samostatných častí. Zákonom predpísané registre bytových spoločenstiev budú zriadené do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona a bude ich viesť príslušný mestský úrad. Povinnými orgánmi bytového družstva sú zhromaždenie a správca. Zhromaždenie bytového družstva môže na základe rozhodnutia zhromaždenia alebo pravidiel vlastníka poveriť vedením odborného správcu.
  • Vyhláška o údržbe bytových domov podrobnejšie upravuje spôsob údržby bytových domov a bytov, určuje druhy udržiavacích prác, spôsob organizácie udržiavacích prác a ďalšie otázky dôležité pre zabezpečenie užívania bytových domov a bytov spôsobom, ktorý neohrozuje život a zdravie ľudí a bezpečnosť životného prostredia.

Poradenskú pomoc pri implementácii Zákona o bývaní a údržbe budov poskytuje Mestská správa pre majetok a majetkovo-právne veci Nový Sad, Narodnog fronta 53. Dozor nad uplatňovaním zákona vykonáva obecná a stavebná inšpekcia.